Regulamin

Powrót doStrona głównastrony wyżej
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu korzystania ze strony internetowej  www.znanyartysta.pl (dalej „Regulamin”, który określa zasady posługiwania się serwisem internetowym – ZNANYARTYSTA.PL (dalej „Serwis”)

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem strony internetowej w domenie www.znanyartysta.pl jest Agencja Interaktywna Projektomania z siedzibą w Piekarach Śląskich ul. Ziętka 15 prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Piekary Śl.- Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji 11111/2010  z dnia 2010-11-30 (dalej „Administrator”). Administrator jest uprawniony do zamieszczania informacji i materiałów umieszczonych w Serwisie.

2. www.znanyartysta.pl jest serwisem internetowym umożliwiającym pozyskanie informacji poprzez powiększenie widoczności w sieci internetowej oraz nawiązanie współpracy w dziedzinie oprawy muzycznej wesel i innych imprez.

§ 2 Prawa i obowiązki użytkownika

1. Korzystanie z serwisu jest nieodpłatne, a Serwis dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu (Użytkownik).

2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na ogólnie przyjętych zasadach.

§ 3 Wykorzystanie informacji

1. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

2. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i koszt Użytkownika związany z połączeniem Użytkownika z Serwisem. Administrator nie gwarantuje, że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

3. Serwis www.znanyartysta.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą.

§ 4 Korzystanie z innych stron

1. Serwis jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.

2. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostep poprzez niniejszy Serwis.

§ 5 Charakter informacji

1. Informacje zawarte w Serwisie, w tym tekst, grafika, odnośniki i inne obiekty są aktualizowane w miarę możliwości. Administrator nie gwarantuje dokładności, kompletności, właściwości informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy czy braki w informacjach i materiałach umieszczonych w Serwisie.

2. Informacje i materiały umieszczone w Serwisie stanowią jedynie materiały informacyjny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu.

2. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez korzystanie z Serwisu lub jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii albo systemu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Administrator Serwisu.

2. Administrator zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę interesów osób, których dane dotyczą (w tym danych Użytkowników), a w szczególności zapewnia, że dane będą przetwarzane zgodnie z prawem.

3. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

5. Administrator nie odpowiada za publikowane dane w Serwisie  w przypadku kiedy nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

2.Administrator ma prawo dokonywać zmian niniejszych zasad korzystania z Serwisu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.